Bratislavsky Naboj BKMS
IV. rocnik, zimne kolo, 8. februara 2002

Por. Skola Priklady Bonus Body
1
Gymnazium Christiana Dopplera Praha
24
-2.00
22.00
2
Gymnazium Grosslingova I
22
-1.00
21.00
Gymnazium Postova Kosice
22
-1.00
21.00
4
Gymnazium tr.\,Kpt.\,Jarose Brno
20
+0.00
20.00
5
Gymnazium Velka Okruzna Zilina
19
+0.00
19.00
6
Gymnazium A.\,Vrabla Levice
17
+1.50
18.50
7
Gymnazium Grosslingova II
17
+1.00
18.00
Gymnazium J.\,Hronca -- IB
18
+0.00
18.00
9
Gymnazium J.\,Hronca I
16
+0.00
16.00
Vychod
15
+1.00
16.00
10
Gymnazium B.\,S.\,Timravy Lucenec
12
+3.00
15.00
Gymnazium Grosslingova III
13
+2.00
15.00
Gymnazium J.\,Hronca III
10
+5.00
15.00
Gymnazium Malacky
10
+5.00
15.00
14
Gymnazium Nedozerskeho Prievidza
12
+2.50
14.50
Gymnazium Nove Zamky
12
+2.50
14.50
16
Gymnazium L.\,Stura Trencin I
12
+2.00
14.00
Katolicke gymnazium S.\,Moysesa Banska Bystrica
11
+3.00
14.00
SKMS
28
1/2
14.00
20
Gymnazium M.\,M.\,Hodzu Liptovsky Mikulas
12
+1.50
13.50
21
Gymnazium Vazovova Bratislava
10
+3.00
13.00
22
Gymnazium J.\,Hronca II
10
+1.00
11.00
Gymnazium Parovska Nitra
10
+1.00
11.00
Gymnazium Tajovskeho Banska Bystrica
11
+0.00
11.00
25
1 FMFI/FEI
21
1/2
10.50
FKS
21
1/2
10.50
Gymnazium L.\,Stura Trencin II
9
+1.50
10.50
28
Gymnazium Einsteinova Bratislava
10
+0.00
10.00
Gymnazium Kostolna Sered
9
+1.00
10.00
KSP
20
1/2
10.00
31
Gymnazium s vyuc. jazykom madarskym, Zeliezovce
5
+3.50
8.50
32
Gymnazium Svatej Rodiny Bratislava
7
+0.50
7.50
33
BKMS
--
--
0.00
Gymnazium Alejova Kosice
--
--
0.00
Gymnazium bilingvalne Zilina
--
--
0.00
Gymnazium Einsteinova Bratislava II
--
--
0.00
Gymnazium Hansa Selyeho Komarno
--
--
0.00
Gymnazium Holleho Trnava
--
--
0.00
Gymnazium Zeliezovce
--
--
0.00
Olympijsky tim Slovenska
--
--
0.00

Tato stranka bola automaticky vygenerovana 8.2.2002