bkms:informácie
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


  • Riešenie každého príkladu píšte na samostatný papier formátu A4. Ku každému príkladu uveďte svoje meno, triedu, školu a adresu!
  • Príklady riešte samostatne. V prípade, že v časti či celom riešení používate odbornú literatúru, uveďte jej názov, autora, vydavateľstvo, rok vydania a stranu. Za opísané riešenie, riešenie využívajúce výpočtovú techniku a riešenie bez zdôvodnenia spravidla nedostanete veľa bodov.
  • Pokiaľ máte dojem, že vaše riešenie bolo nesprávne obodované, môžete do jedného týždňa poslať písomnú sťažnosť. Nezabudnite k nej priložiť aj originál sporného riešenia.
  • Príklady 2b a 3b musia riešiť tí študenti matematických tried GAMČA, GVOZA, G Tajovského BB, G Párovská NR, G Poštová KE, G Alejová KE a všetkých českých gymnázií so zameraním na matematiku, ktorí dosiahli aspoň v jednom konečnom poradí najmenej 45 bodov. Ostatným sa bude započítavať lepší z príkladov 2a, 2b, (resp. 3a, 3b).
  • Príklady 4b a 5b musia riešiť tí tretiaci a štvrtáci, ktorí aspoň v dvoch záverečných poradiach získali minimálne 45 bodov a riešitelia, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného sústredenia BKMS. Ostatným študentov sa bude započítavať lepší z príkladov 4a, 4b, (resp. 5a, 5b).
  • Limit na získanie 5-bodovej prémie je pre študentov k-teho ročníka 14+2k bodov.
  • Naďalej sú vítané riešenia v angličtine a čestine a riešenia písané v TEXu.

  • Hlavnou odmenou za účasť v seminári je popri odbornom raste možná účasť na záverečnom sústredení. Sústredenia sa pritom zúčastní minimálne šesť nováčikov.
  • Neskôr poslané, resp. osobne doručené riešenia budú bodovo penalizované, príp. nebudú vôbec opravované.
  • Riešena príkladov píšte spôsobom obvyklým v matematickej olympiáde, t.j. jednotlivé kroky svojho riešenia riadne zdôvodnite. Nakoľko na seminár máte dostatok času, dbajte aj na estetickú stránku riešenia.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety