fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 2. letnej série 2010/2011

Zadanie:
Nech $P_1,P_2,\dots,P_{2011}$ sú rôzne body v rovine. Spojme body postupne úsečkami

$$P_1P_2, P_2P_3, \dots,  P_{2010}P_{2011}, P_{2011}P_1.$$

Zostrojte priamku, ktorá prechádza vnútorným bodom každej z týchto úsečiek. Koľko riešení má úloha v závislosti od vzájomnej polohy bodov $P_1,P_2,\dots,P_{2011}$?n6mUCCGkYG3 <xgvx08vivu~yahoo~com> - 03. 03. 2014 - 15:37:13 z 222.30.60.13
QuotesChimp is intriguing to note that over fifty per cent of all insurance payouts are made not for property damage and for personal injuries. It is worth pointing out that your rights to be limited by insurance industry schemes to recover for personal injuries you have endured in an automobile accident leave unaffected this significant region of insurance company overhead. Could it be that the personal injury suit disaster the insurance industry whines so bitterly around is actually a mirage? We presume thus.

cituj ma

DGRLaLShy <reza~fotouhi~usask~ca> - 06. 11. 2013 - 09:08:13 z 188.143.232.12
Sfahlasedm s fastavnou zmenou na 150 voblenfdch obvodov s tfdm,že poslanec aj keď už bude v parlamente, no bude zle zastupovať ze1ujmy svojho obvodubude mf4cť byť referendom v obvode odvolanfd a nahradenfd infdm.Ze1roveň by bolo vhodne9 aby mohol kandidovať aj neze1vislfd.To čo Slovensko skutočne tre1pi je chudoba, nezamestnanosť a s tfdm spojene1 kriminalita.Preto by som zaviedol nulovfa daň pre všetkych podnikateľov.Tfdm, prile1kame na Slovensko investorov a naši občania budfa mať pre1cu.Keďže vačšie množstvo zamestnancov bude doste1vať plat a začnfa nakupovať, z odvodov a daned sa vykryjfa straty nulovej dane,ale hlavne, občania SR budfa mať predjem a začnfa sa vytrhe1vať z chudoby.Ďalej sa musedme zbaviť ťarchy s ne1zvom euro centre1lna banka sfakromne9 banky.Preto navrhujem zmeniť ze1kon o NBS 566/1992, kde v a7 1 odseku (1) sa pedše: .Ne1rodne1 banka Slovenska je sfačasťou Eurf3pskeho syste9mu centre1lnych be1nk; Ne1rodne1 banka Slovenska je aj sfačasťou Eurosyste9mu ako syste9mu centre1lneho bankovnedctva eurozf3ny v re1mci Eurf3pskeho syste9mu centre1lnych be1nk. čiže plned predkazy centre1lnej banky,ktore1 bez krytia tlačed na ze1klade dlhu nekryte9 peniaze a tfdm klese1 ich hodnota v peňažnom syste9me.Preto navrhujem doplniť ze1kon o NBS tak, že NBS bude viesť bežne9 fačty fyzickfdch a pre1vnickfdch osf4b,s tfdm, že fačty budfa bez poplatkov za vedenie, prevody, trvale9 predkazy ,aby občania SR preniesli svoje peniaze do NBS, keďže to je jedine1 slovenske1 banka.Takto bude mať šte1t k dispozedcii o niečo viac peňazed a v predpade investedcie si nebude musieťaž take9 veľke9 množstvo peňazed požiačiavať od sfakromnfdch be1nk, kde sfa naše peniaze a farok sa vlastne plated z našedch vlastnfdch peňazed.No toto všetko ne1m EU neodpusted, rovnako ako nevie odpustiť Madďarsku, ktore9 si fastavne uze1konilo, že nikto infd iba občan maďarska mf4že vlastniťv maďarsku pozemky, nerastne9 suroviny atď. To je skutočnfd df4vod prečo je kritizovane9 maďarsko, lebo nedovoled rozpredať svoj majetokcudzedm milioe1nrom, rozpredať šte1tny majetok majetok občanov ako to robed SDKU na Slovensku. Preto chcfa jednotne9 dane v celom EU, jednotne9 ze1kony Ak sa doke1že kauza gorila navrhujem nielen potrestať vinnedkov, ale hlavneodobrať takto nelege1lne nadobudnutfd majetok Pente, v predpade, že niektorfd majetok už nevlastned,odobrať jej peniaze vo vfdške škody. No keďže naše ze1kony sfa ake9 sfa, je potrebne9 zmeniť aj ze1kontak, aby sa hociktore1 firma nemohla zbaviť svojich ze1ve4zkov vyhle1senedm bankrotu a zmenou ne1zvu firmy,ale ručiť za škody a pohľade1vky bude vlastnedk alebo konateľ firmy a bude potrebne9 zabezpečiť, aby to nemohol byť nejakfd biely kf4ň.Radovan ProkopSlovenske9 Nove9 Mesto.

cituj ma

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety