história kms
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Od jesene 2002 slovenské stredoškolské matematické semináre SKMS a BKMS spolu so skupinou vedúcich STROMu pôsobiacich v Bratislave spájájú svoje úsilie a púšťajú sa do organizovania jedného - veríme lepšieho - seminára KMS.

Tento seminár bude organizovaný z Bratislavy tými istými ľuďmi, ktorí doteraz organizovali doterajšie semináre. Bude mať dve kategórie, ALFA a BETA, pre začínajúcich a pokročilých riešiteľov, ktorých forma bude v princípe rovnaká ako doterajšia forma seminárov. Veríme, že vytvorením kategórie ALFA sa nám podarí sprístupniť seminár aj pre tých, pre ktorých boli doterajšie úlohy príliš nárocné, málo zaujímavé, alebo prípadne vidina sústredenia príliš nereálna. Vytvorenie kategórie BETA môže poskytnúť skúsenejším riešiteľom primeranejšie a zaujímavejšie úlohy ako doteraz, a zároveň im môže pomôcť zo všeobecného motivačného hľadiska.

Veríme, že sa nám podarí nadviazať na to najlepšie, čo semináre v súčasnosti majú a že sa spojením vytvorí niečo ešte lepšie, najmä pre riešiteľov. Tak ako vy, aj my si uvedomujeme nostalgiu, ktorá túto zmenu sprevádza, je však dôležité porozumieť, že nejde o zánik doterajších seminárov a vytvorenie nového, ale o spojenie doterajších seminárov do jedného silnejšieho, viac prisposôbeného súčasnej dobe úpadku spoločenského záujmu o vzdelávanie. ...ako svojho času napísal jeden bývalý vedúci STROMu, bol by rád, keby zo STROMu vyrástol velký LES. On to myslel síce trochu inak (chcel len všetky matematické sútaže zastrešit), no do istej miery sa táto idea môže naplnit. Z viacerých stromov totiž naozaj môže vyrást velký LES - Lepší a Ekonomickejší Seminár!....

LEPŠÍ SEMINÁR

Pozrime sa na situáciu z pohladu riešitela.

Špičkoví riešitelia

Doteraz mali na výber tri semináre, ktoré boli v podstate rovnaké: podobné témy úloh, podobná náročnost. Namiesto toho aby sa snažili poriadne riešit jeden seminár, ludia riešili len lahké príklady z každého z nich a zvyšok sa bud odflákol, alebo neriešil vôbec. Kde by ti ludia zobrali pri všetkých tých povinnostiach a záujmoch, ktoré majú, čas na to, aby stihli riešit tolko seminárov, a najmä trávili s príkladmi tažšieho razenia viac času. Výsledkom je, že napríklad na Medzinárodné matematické olympiády čoraz častejšie cestujú študenti, ktorí nedosiahnu viac ako jednociferné skóre. V minulosti sa u nas skóre pod 20 bodov považovalo za pomerne velké sklamanie. Náročnost úloh má pritom skôr klesajúcu tendenciu. Dá sa preto skonštatovat, že semináre dnes nevychovávajú špičkových riešitelov. Na porovnanie seminár KSP - so špeciálnou kategóriou pre skúsenejších riešitelov - vychováva každý rok vysokou náročnostou úloh študentov, ktorí dosahujú na medzinárodných sútažiach špickové výsledky.

Rovnako tak sa možno domnievat, že riešenie privelkého množstva rôznych seminárov môže v dlhodobom horizonte viest k oslabeniu záujmu o matematiku (napr. o vedeckú prácu, príp. riešenie velmi náročnych úloh). Velkým pozitívom môže byt aj zvýšenie vnútornej konkurencie v rámci seminára. Veríme, že ich KMS prinúti k väčšej snahe ako dnes, ked takmer každý, kto pošle tretiu sériu, ide na sústredenie.

Kategória BETA spoločného seminára KMS bude určená práve stredoškolákom so serióznym záujmom o matematiku. Svojimi náročnejšími úlohami má šancu zapojit týchto riešitelov do bádania a objavovania, ktoré im bude neskôr užitočnejšie ako schopnost riešit množstva jednoduchých, často typizovaných príkladov. Je možné, že časom sa ako kategória GAMA pripojí aj doterajší seminár KS SK MO, avšak iba formálne, teda bez sústredení, len ako príprava na MO.

Priemerní a slabší riešitelia

Výsledkové listiny všetkých troch seminárov jasne hovoria o tom, že väčšina nových riešitelov rieši iba prvú sériu. Po zistení, že nemájú nádej dostat sa na sústredenie je ich motivácia zapájat sa do dalších sérií nízka (až nulová).

Navyše úlohy v seminároch sú miestami naozaj velmi nezaujímavé (napríklad typu: dokážte, že ak platí a+ b + c = ab + ac - bc , tak potom a2 + b2 - c2 .....).Teda také, v ktorých výsledok úlohy nie je nijako špeciálne zaujímavý, a hlavne velmi náročné (príliš vzdialené od toho, čo sa vyučuje na bežných gymnáziách). Svojou nezaujúmavostou sa často približujú rutinným školským úloham, avšak s podstatným rozdielom - postupy a triky potrebné na ich vyriešenie sú školskej matematike vzdialené. To (a často, žial, jedine to) robí tieto úlohy príliš náročnými pre začínajúceho riešitela.

V spoločnom seminári pre nich bude nová kategória ALFA (podobne ako v KSP (programovanie), či FKS (fyzika)) kde budú pre nich primerané úlohy a najmä riešitelia ich kvalít. Poradia budú regionálne Západ, Stred, Východ, takže motivácia bude naozaj ovela vyššia. Situáciu by mala výrazne zlepšit kategória ALFA v spoločnom seminári. Okrem zaradenia úloh primeranej náročnosti pre riešitelov s podobnými riešitelskými skúsenostami by k zvýšeniu motivácie mali prispiet aj regionálne poradia (bratislava/zapad/stred/vychod).

Nakolko sústredenia budú organizované samostatne pre obe kategórie - miesta bude dost pre všetkých: pre špičkových riešitelov (cca. 20-25 ludí), a pre dalších "pokročilých" riešitelov (10-15 ludi) na sústredeniach BETY, a dalších cca. 36 miest pre riešitelov ALFY na ich samostatných sústredeniach. (Oboje samozrejme každý semester).

EKONOMICKEJŠÍ SEMINAR

Problémy sučasných seminárov možno zhrnút do dvoch kategórií: peniaze a ludia. >

Peniaze

Každý si asi uvedomuje že penazí na matematické korešpondáky nie je nazvyš. Ako možno viete, či neviete, tento rok sa väčšina zahraničných nadácií stahuje zo Slovenska a posúvajú sa dalej na východ. Rovnako tak tento rok skončila svoju pôsobnost IUVENTA. Ludia v seminároch sa snažia získat prostriedky z mnohých iných zdrojov, napriek tomu že to vyžaduje velké úsilie. Ako vždy pri finančnej tiesni ponúkajú sa nasledujúce riešenia: získat viac zdrojov, znížit výdavky, alebo zvýšit finančnú spoluúčast študentov. Semináre zatial nechcú pristúpit k tretej možnosti, a tak zostávajú len dve.

Práve spojením seminárov sa to dá velmi dobre dosiahnut. Spojenie seminárov by malo byt zlepšením v oboch z nich.

Spoločné hladanie zdrojov môže priniest zvýšené príjmy, viac ludí bude môct pripravit viac zaujímavých projektov a žiadat peniaze od viacerých sponzorov. Sútaž má šanču dostat viac prostriedkov aj priamo od ministerstva školstva.

Na druhej strane, znížením počtu sústredení (ktoré postihne najmä riešitelov zvyknutých chodit... na viacero rôznych sústredení) zo 6 na 4 sa ušetrí množstvo penazí. Výrazne sa znížia aj administratívne náklady na poštovné a xerox.

Ludia

Jeden z hlavných dôvodov tejto fúzie je nedostatok vhodných vedúcich. Všetky tri semináre v posledných rokoch pôsobili v Bratislave. Nový trend však maturantov posiela rovno po skončení strednej školy do Prahy, alebo ešte vzdialenejšieho zahraničia. Podobne je to so skončenými vysokoškolákmi. Po skončení školy okamžite odchádzajú bud do komerčnej sféry, alebo študovat do zahraničia. Preto semináre momentálne produkujú najmä uspešných slovenských študentov v zahraničí. To nemusú byt z dlhodobého hladiska negatívne, v každom prípade však vzniká nedostatok ludí na ich organizovanie. Navyše - s novou dobou majú ludia menej času, a tak sa stáva dobrovolné organizovanie seminára zadarmo velmi náročným koníčkom pre čoraz menej ludí. Spojením seminárov je možné predíst problémom, ktoré by inak mohli velmi lahko vzniknút (niektoré semináre majú nedostatok vedúcich už dnes). V súčasnosti viacero vedúcich pôsobí v dvoch, či dokonca v troch seminároch.

Rovnako treba spomenút problémy, súvisiace s nedostatočným pedagogickým povedomím vedúcich. V tomto ohlade nastal v poslednom období, najmä zásluhou vzniku nadácie INGENIUM, pokrok. Ukazuje sa však, že... stále nie je dostatok ludí na tvorbu troch rozných sérií príkladov, a na organizovanie troch, aj po matematickej stránke, kvalitných sústredení každý semester. Spojením sa znovu situácia zlepší.

ZHRNUTIE

Spojením seminárov máme šancu vytvorit niečo lepšie ako to, čo v súčasnosti existuje. Nikomu nejde o to, aby doterajšie semináre zanikli. Ide o spojenie síl za účelom dosiahnutia dôležitých cielov, takými sú skvalitnenie seminára aj zvýšenie počtu riešitelov. Okrem iného veríme, že sa nám podarí vytvorií sútaž, ktorá dokáže pritiahnut riešitelov na miesta vedúcich, teda dokáže oddialit ich odchod do zahranicia. Silnou a súdržnou skupinou vedúcich, ktorých spája tá istá idea, sa podarí lepšie vplývat na budúcnost (či už Slovenska ako celku, slovenskej matematiky, alebo čo i len FMFI UK, či ostatných slovenských univerzít).

STROM

Na záver treba spomenút, že seminár STROM bude napriek všetkému tu uvedenému pokračovat vo svojej existencii. Jeho bratislavskí organizátori sa pripájajú k organizácii spoločného seminára KMS a tak sa STROM po pár rokoch znovu vracia z Bratislavy do Košíc. Seminár STROM si v nasledujúcom školskom roku pravdepodobne zachová doterajšiu formu, aj ked isté zmeny zatial nie sú vylúčené. Jeho organizátori veria, že v budúcnosti sa v radoch jeho vedúcich objaví viacero študentov pedagogického smeru (pravdepodobne z PF UPJŠ) a zároven dúfajú, že sa tak posilní najmä didaktika matematiky a experimentovanie v oblasti výucby matematiky a rozvoja logického myslenia. Zároven je možné, ze sa STROM bude snažit posilnit svoju pozíciu najmä v rámci východoslovenského regiónu (ci už formou pozývania úspešných riešitelov MO z regiónu na sústredenia, alebo budovaním silnejšej základne v regióne). Bližšie informácie vám môžu poskytnút Peter Jacko, alebo Brano Jendrol (adresy ostatných vedúcich STROMu môžete nájst na stránke www.strom.sk).

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety