pravidlá
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


Pravidlá vo formáte pdf.

Pravidlá KMS

\bigskip Všeobecné informácie o korešpondenčnom matematickom seminári

Súťaž sa skladá z dvoch nezávislých častí — zimnej a letnej. Každá z nich prebieha v rámci školského polroka. Na konci každej časti budú najúspešnejší riešitelia pozvaní na záverečné sústredenie. Každá časť pozostáva z troch kôl (alebo aj sérií) úloh. Zadania jednotlivých kôl nájdeš na stránke \url{kms.sk/ulohy/} vždy aspoň mesiac pred termínom odovzdania daného kola. Zadania tretieho kola pošleme tým, ktorí nám pošlú prihlášku. Úlohy budú obodované počtom bodov od $0$ po $9$. Body sa pritom udeľujú aj za čiastkové či neúplné riešenia. Za každú sériu sa riešiteľovi do poradia započíta $5$ úloh s najväčším bodovým ziskom.

Kategórie ALFA a BETA

Na to, aby si vedel, ktoré príklady môžeš riešiť, potrebuješ poznať svoj koeficient $\kappa$. Tento koeficient si môžeš vypočítať ako $\kappa=r+\frac{2}{3}u+c$, pričom výsledok zaokrúhli nahor na celé číslo. Číslo $r$ je tvoj ročník, číslo $u$ je počet tvojich úspešných semestrov a číslo $c$ je počet tvojich účastí na celoštátnom kole Matematickej olympiády. Semester považuj za úspešný, ak sa ti počas neho podarilo získať pozvánku na sústredenie KMS alebo si sa ho zúčastnil ako náhradník. Tvoj ročník je prepočítavaný podľa počtu rokov do maturity tak, aby maturant mal ročník $4$, teda napr. prváci 5-ročného štúdia majú ročník $0$.

Kategóriu ALFA môžu riešiť len študenti stredných škôl, ktorí sa nezúčastnili celoštátneho kola matematickej olympiády a ktorých koeficient $\kappa$ je najviac $3$.

Kategóriu BETA môžu riešiť všetci (aj zahraniční) študenti stredných škôl. Riešitelia ALFY sa vo výsledkovej listine BETY objavia až po sérii, v ktorej pošlú aspoň jednu z úloh $8$, $9$ alebo $10$.

Kategória ALFA

Pre riešiteľov kategórie ALFA sú určené príklady $1$$7$. Úlohu číslo $1$ môžu súťažne riešiť len študenti s $\kappa\leq 1$ a úlohu číslo $2$ len študenti s $\kappa\leq 2$. Ostatné úlohy ($3$$7$) môžu riešiť všetci riešitelia kategórie ALFA. Kategória BETA

Pre riešiteľov kategórie BETA sú určené príklady $4$$10$. Úlohu číslo $4$ môžu súťažne riešiť len študenti s $\kappa\leq 4$ a úlohu číslo $5$ len študenti s $\kappa\leq 7$. Ostatné úlohy ($6$$10$) môžu riešiť všetci riešitelia kategórie BETA.

Pozývanie na sústredenia

Po každej časti, zimnej aj letnej, sa uskutočnia \textbf{dve} sústredenia pre najúspešnejších riešiteľov oboch kategórií ALFA a BETA. Na každé z nich bude pozvaných aspoň $30$ najlepších riešiteľov príslušnej kategórie. Ostatní riešitelia môžu byť pozvaní ako náhradníci.

Pokyny pre riešiteľov


 • Príklady rieš samostatne. Riešenie každej úlohy riadne zdôvodni. V prípade, že v časti či celom riešení používaš odbornú literatúru, uveď jej názov, autora, vydavateľstvo, rok vydania a stranu, prípadne odkaz na internetovú stránku, ak si čerpal z internetu. Samozrejme, aj v tomto prípade zašli kompletné riešenie. Za riešenie využívajúce výpočtovú techniku spravidla nedostaneš veľa bodov.
 • Odporúčame Ti pozrieť stránku Ako riešiť úlohy v KMS na adrese \url{/kms.sk/ako_riesit/}.
 • Riešenia posielaj do termínu odoslania série. Ak posielaš riešenia z územia mimo Slovenskej republiky, treba to stihnúť do uvedeného zahraničného termínu. Riešenia odoslané po termíne odoslania (rozhodujúca je pečiatka na obálke) spôsobujú značné organizačné problémy, vyhradzujeme si preto právo udeliť nula bodov za všetky riešenia odoslané po termíne.
 • Za riešenie odoslané po termíne sa považuje aj akékoľvek riešenie odovzdané organizátorom osobne.
 • Riešenie každého príkladu píš na samostatný papier formátu A4. Ku každému príkladu uveď svoje meno, triedu, školu a adresu! Vítané sú aj riešenia v angličtine a češtine a riešenia písané v TEXu. Z organizačných dôvodov nebudú opravované riešenia písané v iných jazykoch.
 • Na našej stránke \url{www.kms.sk/template} si môžeš stiahnuť a vytlačiť predlohy pre riešenia.
 • Riešenia píš čitateľne. Ak nebudeme schopní prečítať časť tvojho riešenia, vyhradzujeme si právo neudeliť ti za tú časť body. Môžeš zvážiť písanie riešenia na počítači.
 • Opravené, obodované a okomentované riešenia spolu so vzorovými riešeniami a prípadnou ďalšou korešpondenciou ti môžu byť zasielané domov, na internát alebo na inú adresu (napr. do školy). Nezabudni však v návratke uviesť presnú adresu, kam chceš dostávať poštu.
 • Nedodržanie týchto pravidiel bude viesť k postihu.
 • Pokiaľ máš dojem, že tvoje riešenie bolo nesprávne obodované, pošli čo najskôr sťažnosť na e-mailovú adresu kms@kms.sk spolu s oskenovaným riešením v prílohe. Žiadosť môžeš poslať aj písomne na našu adresu, ktorú nájdeš na konci letáku. Nezabudni k nej priložiť aj originál sporného riešenia.
 • Ak ti nie je v zadaniach čokoľvek jasné, alebo máš akékoľvek pochybnosti, netreba sa báť spýtať sa nás. Ideálny spôsob je zaslanie e-mailu na kms@kms.sk.

  Elektronické posielanie riešení

  Svoje riešenia môžeš odovzdať aj na našej stránke. Presný návod na ich odovzdávanie nájdeš na stránke \newline\url{www.kms.sk/eriesenia}. Pre elektronické posielanie riešení platia nasledovné pravidlá:
 • Termín na odovzdanie je vždy v deň termínu odoslania kola o 24:00. Po tomto čase už elektronické posielanie nie je možné. Tento jednotný termín sa týka aj zahraničných riešiteľov.
 • Akceptované sú iba riešenia vo formáte pdf písané na počítači, prípadne naskenované. Pri ich tvorbe odporúčame použiť TEX, prípadne export do formátu pdf z iných aplikácií. Môžeš pritom využiť predlohy, ktoré nájdeš na našej stránke \url{www.kms.sk/template}. Ak posielaš oskenované riešenie, daj si pozor, či nie je príliš tmavé a či je čitateľné.
 • Nezabudni v hlavičke riešenia uviesť svoje meno, triedu, školu a adresu!
 • Pokiaľ na našej stránke vyplníš všetky potrebné údaje (pozri si návod na \url{www.kms.sk/eriesenia}), nemusíš posielať poštou papierovú návratku.
 •  

  úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety