skms:zadania 1. zimnej série 2001/2002
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


poradie archív info termín: 24. 09. 2001

1: (riešia len prváci) Dvaja matematici sa stretli v Pari na konferencii. Jeden nesie taku s darekmi. Druh sa pta: "Pre koho ich m?" "Pre svoje 3 deti." "A koko maj rokov?" "Dobre, dm ti na to prklad. Sin ich rokov je 36." "To mi nesta." "Ke stam tieto roky, dostanem set rovn potu okien tejto budovy." "To mi stle nesta." "Teda najstar sa vol Peo." "akujem, u to viem." Koko rokov maj deti prvho matematika?
2: (riešia len prvácia druháci) Dvaja Majme konvexn 4-uholnk ABCD a 4-uholnky A'B'C'D' a A''B''C''D'' tak, e body A' a A'' rozdeuj stranu AB na tretiny, podobne body B' a B'' stranu BC, body C' a C'' stranu CD a body D' a D'' stranu DA. Ozname postupne S, S' a S'' obsahy tchto tvoruholnkov. Urite pomer S:S':S''.
3: (riešia len prvácia druháci) Koko existuje takch tvorcifernch prirodzench sel abcd, ktor s deliten dvojcifernmi slami ab, cd a slom 17?
4: Majme polkruh s polomerom 4 cm a v om vpsan krunicu s polomerom 2 cm. Zistite polomer krunice, ktor sa dotka obvodu polkruhu v dvoch bodoch a krunice v jednom.
5: Urite najv mon poet krikov zloench z piatich polok, ktor mono vloi na achovnicu 8x8 tak, aby sa navzjom neprekrvali (a aby ich polka splvali s polkami achovnice).
6: Dan je tabuka 4x4. Ak je maximlne n, pre ktor plat: Ak je v tabuke n hviezdiiek (kad v nejakom tvoreku 1x1), tak vdy viem vybra 2 stpce a 2 riadky tabuky, v ktorch sa nachdzaj vetky hviezdiky?
7: Dokte, e funkcia f(x)=cos(x)+cos (x\/¯2) nie je periodick.
8: Vyjadrite set F1+F2+...+Fn, kde Fk je k-te Fibonacciho slo.
9: Aa a Kayi hraj nasledovn hru s tromi kockami. Aa najprv kad stenu kadej kocky ozna jednm z sel (priom sla sa mu na kadej kocke aj opakova). Kayi si potom z takto oznaench kociek jednu vyberie. Po nej si aj Aa vyberie jednu zo zvynch dvoch kociek. Nakoniec kad hod svojou kockou. Vyhr t, ktorej padne vie slo (pri rovnakej hodnote hdu ete raz). Me Aa vhodnm oznaenm stien (a potom vhodnm vberom svojej kocky) zabezpei, aby anca, e vyhr, bola viac ako 50%?

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety