skms:zadania 3. zimnej série 2001/2002
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


poradie archív info termín: 26. 11. 2001

1: (riešia len prváci) Na stranch AC a BC trojuholnka ABC s vyznaen body N, M tak, e plat: |AN|:|CN|=3 a |BM|:|CM|=2. Bod O je prienikom seiek AM a BN. Njdite pomer |AO|:|MO|.
2: (riešia len prvácia druháci) Ivo s Mirkou saia, komu sa skr podar oslova steny pravidelnho 20-stenu slami 1,2,...,20 tak, aby pre kad vrchol bol set sel stien, v ktorch vrchol le, rovnak. Skste to aj vy.
3: (riešia len prvácia druháci) V triede je 30 iakov, kadmu je priraden poradov slo poda abecednho zoznamu. Uiteka vyvolva iakov poda takhoto pravidla: Sta poradov sla dvoch naposledy vyvolanch iakov a ak je set v ako 30, zmen ho o 30. Vsledok je slo iaka, ktorho nsledne vyvol. Mu by bezprostredne po sebe vyvolan Horek, ebestov a Mach v tomto porad?
4: Njdite vetky trojcifern sla, ktorch jedenstina je rovn stu druhch mocnn ich cifier.
5: ebk nakreslil nekonvexn esuholnk AHCIEG: Na stranch AH, CI a EG leia body B, D a F tak, e plat: |uhol EGA|+|uhol FCG|=|uhol CAE|
|uhol HAC|+|uhol IDE|=|uhol BCH|
|uhol AFG|+|uhol ADC|+|uhol CAE|=180o Priiel Sindy a vimol si, e body A, B, C, D, E a F leia na jednej krunici. Potom ale priiel Peo a povedal, e neleia. Kto mal pravdu?
6: Mnoina M sa sklad z n+1 prirodzench sel mench ako 2n. Dokte, e niektor z nich sa rovn stu najmenieho sla z mnoiny M a niektorho alieho sla z tejto mnoiny.
7: Zostrojte tvorec ABCD, ak je dan bod X vo vntri tvorca a vzdialenosti X od troch jeho vrcholov (teda |XA|, |XB|, |XC|).
8: Majme tabuku 20x25 zloen z jednotkovch tvorekov. 120 z tchto tvorekov je zafarbench. Ukte, e existuje krunica s polomerom 1, leiaca v tabuke tak, e nepretna iadny zafarben tvorek.
9: Do tabuky n x n napeme po riadkoch postupne vetky sla 1,2,...,n2 (ie prv riadok tabuky je 1,2,...,n, druh riadok je n+1,...,2n, at.). Potom vyberieme z tabuky n sel tak, e z kadho riadku aj z kadho stpca vyberieme jedno slo. Ak najv me by set takto vybranch sel?

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety